Gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf 1 november 2013

Middels onze Gebruiksvoorwaarden wijzen wij je op je rechten en plichten. Wij raden je dan ook aan om deze Voorwaarden door te nemen.

Inleiding

Dank dat je gekozen hebt voor G-billing. Door gebruik te maken van G-billing, ga je een bindende overeenkomst met ons aan. Deze Gebruiksvoorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst, evenals ons Privacybeleid. Indien je het niet eens bent met deze Voorwaarden, kies er dan voor om geen gebruik te maken van onze Dienst.

G-billing is voor iedereen bruikbaar, mits je a) beschikt over een Google Apps account (betaald of gratis) b) de bevoegdheid hebt een bindende overeenkomst met ons aan te gaan. Verder verklaar je dat alle registratiegegevens die je ons verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig zijn.

Wijzigingen in de Overeenkomst

Periodiek kunnen wij naar eigen inzicht besluiten wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst. Indien wij wijzigingen aanbrengen, die wij van wezenlijk belang achten, zullen wij je hierover informeren. Door na deze wijzigingen gebruik te blijven maken van onze Dienst aanvaard je deze wijzigingen.

Het gebruik van G-billing

Wij bieden onze Dienst (vooralsnog) gratis aan. Wij overtuigen je graag om de meerwaarde van G-billing zelf te ervaren.

Licentie en overdracht

G-billing is eigendom van de makers van G-billing. De software wordt niet aan je verkocht maar middels een licentie aan je beschikbaar gesteld. G-billing is gerechtigd deze Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk zonder enige beperking over te dragen. Je bent niet gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van G-billing zijn het exclusieve eigendom van G-billing. De licentie verleent geen enkel recht op het gebruik van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, domeinnamen van G-billing voor commercieel noch voor niet-commercieel gebruik.

Je verklaart G-billing niet te gebruiken voor enig ander doeleinde dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld.

Gebruikersinstructie en eigendom

Om ervoor te zorgen dat effectief gebruik wordt gemaakt van G-billing, hebben wij een Gebruikerinstructie opgesteld. Deze instructie is te vinden op de pagina ‘Help’ op www.g-billing.nl.

G-billing respecteert intellectuele eigendomsrechten en verwacht dat jij hetzelfde doet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het volgende niet is toegestaan:

a) het omzeilen van de technologie die door G-billing of derden (zoals Google) wordt gebruikt voor de beveiliging van de Dienst; (b) het verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen of aanduidingen van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of worden verstrekt via de G-billing Dienst; (c) het beschikbaar stellen van je wachtwoord aan anderen of het gebruik maken van de gebruikersnaam of het wachtwoord van anderen.

Je wachtwoord beschermt je gebruikersaccount. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van je wachtwoord. Als je je gebruikersnaam of wachtwoord verliest of ze worden gestolen, of als je vermoedt dat derden er onbevoegd gebruik van hebben gemaakt, dan wordt je verzocht dit onmiddellijk aan ons door te geven en je wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen.

Aanpassingen in de technologie

G-billing stelt in redelijkheid alles in het werk om de G-billing Dienst operationeel te houden. Het is echter niet uitgesloten dat als gevolg van bepaalde technische problemen of onderhoud tijdelijk storingen kunnen optreden. G-billing behoudt zich te allen tijde het recht voor, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, op enig moment functies en onderdelen van de G-billing Dienst te wijzigen of tijdelijk dan wel voorgoed te staken. Dit zonder enige aansprakelijkheid jegens jou wegens enige onderbreking, wijziging of het niet langer aanbieden van de G-billing Dienst.

Je erkent en aanvaardt dat G-billing geen verplichting heeft om de Dienst te onderhouden, ondersteunen, bij te werken of te actualiseren.

Prijs(wijziging)

G-billing is gerechtigd om in de nabije toekomst kosten te berekenen voor het gebruik van G-billing. Wij brengen je uiteraard hiervan tijdig op de hoogte via www.g-billing.nl. Prijswijzigingen voor de betaalde abonnementen gaan in bij aanvang van een nieuw abonnement volgend op de datum van de prijswijziging. Door na de prijswijziging gebruik te blijven maken van de G-billing Dienst ga je automatisch akkoord met de prijswijziging.

Looptijd en beëindiging

Deze Voorwaarden blijven van toepassing tot het moment waarop deze door jou of G-billing worden opgezegd. G-billing is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te beëindigen of je de toegang tot de G-billing op te schorten, inclusief in het geval van het feitelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik van de G-billing Dienst of van niet-naleving van de Voorwaarden.

Als jij of G-billing de Voorwaarden beëindigt of als G-billing je toegang tot de G-billing Dienst opschort, aanvaard je dat er op G-billing geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid rust jegens jou en dat G-billing geen enkel bedrag dat reeds door je is voldaan zal restitueren, een en ander voor zover is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving.

Garantie

Wij stellen alles in het werk om de best mogelijke service te verlenen. Je erkent en aanvaardt dat de G-billing Dienst wordt aangeboden ‘as-is’. Het gebruik van G-billing is uitsluitend op eigen risico. Van elke garantie of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet schenden van rechten van derden wordt door de G-billing afstand gedaan.

Beperking van aansprakelijkheid

Je aanvaard dat het enige en uitsluitende rechtsmiddel dat tot je beschikking staat in geval je problemen ondervindt met of ontevreden bent over de G-billing Dienst, het verwijderen is van de software en het niet langer gebruiken van de G-billing.

G-billing en haar gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor (in)directe schadevergoeding of gevolgschade die volgt uit het gebruik van de G-billing Dienst. De eventuele aansprakelijkheid die G-billing jegens jou mocht hebben, bedraagt in geen geval meer dan het totaal van alle bedragen die je aan G-billing hebt voldaan.

Dank voor het lezen van onze Voorwaarden. We hopen dat je veel plezier gaat beleven met G-billing.

Auteursrecht & copy; 2013 G-billing. Alle rechten voorbehouden.